Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/05/2023

Ông Trọng : Kinh tế đạt ‘đỉnh’ ; ông Huệ : Kinh tế đang xuống ‘đáy’

Trân Văn

Khoan bàn ai đúng – ai sai, ch cn đi chiếu tuyên b ca ông Trng và nhn đnh ca ông Hu v tình hình kinh tế - xã hi Vit Nam t s thy rõ ràng mâu thun gia tuyên b và nhn đnh ca c hai.

tronghue1

Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, cho biết : 'Mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra' (Pháp Luật online, 22/05/2023)

Ch trong vòng năm ngày, kinh tế - xã hi Vit Nam đt nhiên rơi t trên "đnh" xung "đáy". "Đnh" do ông Nguyn Phú Trng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam dng lên hôm 17/5/2023. Còn "đáy" do ông Vương Đình Hu, Ch tch Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam xác lp vào ngày hôm nay (22/5/2023).

***

Tun trước, khi tuyên b bế mc Hi ngh gia nhim k ca Ban Chp hành Trung ương (Ban chấp hành trung ương) Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Trng tuyên b như thế này v tình hình kinh tế - xã hi Vit Nam :V kinh tế - xã hi, cơ bn thc hin thng li mc tiêu, nhim v, va tp trung phòng, chng, kim soát dch bnh, va thúc đy phc hi và phát trin kinh tế - xã hi, xây dng nn kinh tế đc lp, t ch gn vi ch đng, tích cc hi nhp quc tế sâu rng, hiu qu.

Theo ông Trng, "thành tu" này là nh Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 :Ban hành và ch đo t chc rt thành công các hi ngh toàn quc quán trit, trin khai thc hin các ngh quyết mi ca B Chính tr v phát trin kinh tế - xã hi, bo đm quc phòng, an ninh toàn b sáu vùng kinh tế - xã hi, góp phn tích cc thc hin thng li đường li đi mi ca Đi hi ln th XIII v phát trin vùng - vn đ có ý nghĩa chiến lược, quan trng, c v lý lun và thc tin trong vic phát trin nhanh, bn vng.

Ông Trng còn nhn mnh :Na đu nhim k khóa XIII, vi ý chí, quyết tâm cao và tinh thn "tin hô hu ng", "nht hô bá ng", "trên dưới đng lòng", "dc ngang thông sut", Ban chấp hành trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư đã lãnh đo, ch đo, trin khai t chc thc hin quyết lit, đng b, hiu qu Ngh quyết Đi hi XIII. Đng ta, đt nước ta vn vng vàng vượt qua mi khó khăn, thách thc, tiếp tc đt được nhng kết qu quan trng, khá toàn din trên nhiu lĩnh vc (1).

Tuy nhiên hôm nay, khi ng li khai mc K hp th 5 ca Quc hi khóa 15, ông Vương Đình Hu li đưa ra nhng nhn đnh hoàn toàn khác :Mc tăng trưởng kinh tế đt thp hơn so vi mc tiêu đ ra, mt s đa phương có mc tăng trưởng âm hoc thp so vi cùng k. Kim ngch xut, nhp khu, sn xut ca nhiu ngành công nghip ch lc gim hoc tăng thp.Trong khi đó, mt s đim nghn ca các th trường chưa được tháo g hiu qu và nhiu doanh nghip còn khó khăn, mt s doanh nghip phi ct gim quy mô hoc dng hot đng ; kinh tế vĩ mô tim n nhiu ri ro. Áp lc t giá, lãi sut tăng cao ; nguy cơ n xu gia tăng(2)...

C như phát biu khai mc K hp th 5 ca Quc hi khóa 15 ca Ch tch Quc hi thì kinh tế - xã hi Vit Nam đang đi din vi nhiu vn nn nghiêm trng, thành ra ông Hu đ ngh :Quc hi tp trung phân tích c th, đánh giá khách quan, sát thc, toàn din, thng thn v kết qu đt được, hn chế, khó khăn, nht là trong vic thc hin các ch tiêu kinh tế - xã hi, vic hoàn thành mc tiêu tăng trưởng c năm... Làm rõ trách nhim, nguyên nhân khách quan, ch quan c trong công tác t chc thc hin và nhng vn đ liên quan đến chính sách, th chế, pháp lut. Cùng vi đó, phân tích, d báo nhng khó khăn hn chế ca ni ti nn kinh tế sát vi tình hình thi gian ti.T đó, đ xut gii pháp thiết thc, kp thi, nht là có gii pháp hu hiu đ chn chnh, khc phc ngay tình trng k lut, k cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đy, s trách nhim ca mt b phn cán b, công chc trong thc thi công v, góp phn hoàn thành các mc tiêu năm 2023, to tin đ thc hin thng li nhim v phát trin kinh tế, xã hi cho c giai đon 2021-2025.

***

Kinh tế - xã hi ca mt quc gia khác vi... game show không th lôi lên trên đnh ri vài ngày sau cho rt xung đáy và ngược li đ... lôi kéo người xem. Trên thc tế, h thng tư pháp ca Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đã khi t - truy t - pht tù rt nhiu cá nhân b cho là "chng nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩaVit Namvì "làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm có ni dung xuyên tc, ph báng chính quyn nhân dân, hoc có ni dung ba đt, gây hoang mang trong nhân dân, hoc gây chiến tranh tâm lý". Thc tế cho thy nhng cá nhân này b trng pht ch vì cung cp thông tin hay công b nhng nhn đnh không đúng vi ý chí ca nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam.

Khoan bàn ai đúng – ai sai, ch cn đi chiếu tuyên b ca ông Trng và nhn đnh ca ông Hu v tình hình kinh tế - xã hi Vit Nam t s thy rõ ràng mâu thun gia tuyên b và nhn đnh ca c hai đang "gây hoang mang trong nhân dân" vì ý chí ca nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam không th trái ngược nhau đến mc k quái như vy. Chưa k, xét v tính cht, bi mâu thun này khiến công chúng có lý do đ nghi ngi v h thng chính tr ti Vit Nam nên đó chính là mt kiu "chiến tranh tâm lý".

Mâu thun va đ cp chính là du hiu cho thy, hoc ông Trng, hoc ông Hu đã "phát tán thông tin có ni dung ba đt, ph báng chính quyn nhân dânvà vì vai trò, v trí ca c hai nên bt k là ai thì đó cũng là "phm ti trong trường hp đc bit nghiêm trng" theo Điu 117 ca B Lut Hình s hin hành. Ch xem pháp chế xã hội chủ nghĩa có đ nghiêm minh đ sn sàng xem xét, xác đnh ông nào phi trách nhim hình s vì đã "tuyên truyn chng nhà nước" theo hướng ông Trng vn xin dương là "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k người đó là ai ; không chu sc ép ca bt k t chc, cá nhân nào" chăng ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/05/2023

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-de-lai-dau-an-noi-bat-20230517115903412.htm

(2) https://tuoitre.vn/hom-nay-quoc-hoi-phe-chuan-bo-nhiem-bo-truong-bo-tai-nguyen-moi-truong-20230522103431716.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 1000 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)