Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

26/05/2023

Cử tri gốc Á ở Mỹ nghiêng về Dân chủ ; gốc Việt : Cộng hòa

VOA tiếng Việt

Kho sát : C tri gc Á M nghiêng v Dân ch ; gc Vit 'ngoi l' : Cng hòa

Khong mt na s c tri người M gc Vit đã đăng ký là đng viên Đng Cng hòa hoc nghiêng v Đng Cng hòa, t l cao nht trong 5 nhóm c tri gc Á ln nht ti Hoa K, theo mt kho sát mi được công b ca Trung tâm Nghiên cu Pew ca M.

cutri1

Mt đim b phiếu ca c tri M. Khong mt na s c tri người M gc Vit đã đăng ký là đng viên Đng Cng hòa hoc nghiêng v Đng Cng hòa, theo kho sát mi ca Pew.

Nhìn chung, khong 6/10 c tri người M gc Á đã đăng ký (62%) xác đnh là đng viên Đng Dân ch hoc nghiêng v Đng Dân ch, và 34% là đng viên Đng Cng hòa hoc nghiêng v Đng Cng hòa, cuc kho sát ca Pew đi vi người trưởng thành gc Á được thc hin t tháng 7/2022 đến tháng 1/2023 cho thy.

Khong 2/3 s c tri đã đăng ký người Philippines (68%), người n Đ (68%) hoc người Hàn Quc (67%) xác đnh mình là đng viên Đng Dân ch hoc nghiêng v Đng Dân ch.

C tri M gc Hoa cũng đa s nghiêng v đng Dân ch (56%), trong khi c tri M gc Vit nghiêng v đng Cng hòa (51% Cng hòa, 42% Dân ch).

Theo Pew, các c tri Châu Á có xu hướng nghiêng v Đng Dân ch nhiu hơn so vi s c tri trên toàn nước M nói chung. Trung tâm này cho biết các c tri đã đăng ký Hoa K gn như chia đu gia Đng Dân ch (47%) và Đng Cng hòa (48%).

Kho sát cũng phân tích s khác bit trong nhóm c tri gc Á theo đ tui, gii tính, trình đ hc vn và tình trng nhp cư ca h.

Nhng c tri gc Á tr tui có nhiu kh năng nghiêng v Đng Dân ch hơn nhng c tri ln tui hơn. Trong s nhng người M gc Á đã đăng ký b phiếu, 88% người dưới 30 tui xác đnh hoc nghiêng v Đng Dân ch, so vi 67% nhng người t 30-49 tui, 51% nhng người t 50-64 tui và 48% nhng người t 65 tui tr lên. Trong khi đó, ch có 11% c tri gc Á đã đăng ký dưới 30 tui xác nhn là đng viên Cng hòa hoc nghiêng v đng Cng hòa, so vi t l ln hơn các nhóm tui ln hơn như 43% c tri gc Á trên 65 tui xác đnh là đng viên Cng hòa hoc nghiêng v đng Cng hòa.

V gii tch, ph n gc Á nghiêng v Đng Dân ch nhiu hơn nam gii. Khong 2/3 c tri n gc Á đã đăng ký c tri là đng viên Đng Dân ch hoc nghiêng v Đng Dân ch (67%), so vi 56% c tri nam gc Á.

Các c tri gc Á có trình đ hc vn thp hơn phn nào có nhiu kh năng ng h đng Cng hòa hơn, vn theo kho sát ca Pew. Chng hn, 45% nhng người có bng tt nghip trung hc tr xung là đng viên Cng hòa hoc nghiêng v đng Cng hòa, so vi 30% c tri gc Á có bng c nhân và 27% c tri gc Á có bng sau đi hc.

Các c tri gc Á sinh ra Hoa K có nhiu kh năng nghiêng v Đng Dân ch hơn nhng người nhp cư. Khong 3/4 nhng người sinh ra Hoa K là đng viên Đng Dân ch hoc nghiêng v Đng Dân ch (73%), so vi 56% c tri gc Á sinh ra nước ngoài. Mt phn tư người gc Á sinh ra M là đng viên Cng hòa hoc nghiêng v đng Cng hòa, so vi 39% nhng người sinh ra nước ngoài.

Theo Pew, người M gc Á đi din cho mt phân khúc tương đi nh nhưng đang phát trin nhanh chóng trong s c tri Hoa K.

Vào năm 2021, 13,4 triu người M gc Á đ điu kin b phiếu, chiếm 5,6% tng s c tri đ điu kin, theo phân tích ca Pew v Kho sát cng đng người M năm 2021. Trong s đó, 2,8 triu c tri người M gc Hoa đ điu kin b phiếu M chiếm dân s ln nht trong s các nhóm c tri gc Á, tiếp theo là người Philippines (2,6 triu), người n Đ (2,1 triu), người Vit Nam (1,3 triu) và người M gc Hàn (1,1 triu).

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 133 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)