Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

21/05/2023

Tại sao thắng lợi của dân chủ tại Việt Nam không còn xa ?

Nguyễn Gia Kiểng - Hoàng Bách

+ Putin đã thu hẹp lễ duyệt binh 9/5 tại Moskva không còn lớn như các năm trước, các thành phố khác ở trong nước thì hủy bỏ. Lý do sợ UAV của Ukraine tấn công.

+ Phong trao dân chủ trên thế giới đã thắng thế, đây là xu hướng của thời đại, Việt Nam không là ngoại lệ

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

Nguồn : Người Việt Channel, 08/05/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 1093 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)