Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Thấm thoát mà đã 44 năm (1975-2019), cuộc chiến tranh Quc-Cng ti Vit Nam đã chm dt nhanh gn, phi lý và bt ng cho c hai bên ni thù tham chiến, sau 21 năm din ra khc liệ(1954-1975). Thế nhưng theo phân đnh ca chúng tôi, đó mi ch là s kết thúc mt giai đon ca cuc ni chiến ý thc h Quc-Cng ti Vit Nam kéo dài nhiu thp niên qua.

quochan1

Một bui tưởng nim biến c 30 tháng Tư ti Westminster, California.

Cuc ni chiến y vn tiếp din t sau ngày 30/04/1975 đến nay và vn đang tiếp tục, là vì cuc chiến y vn chưa phân thng bi theo nghĩa chưa bên nào thành đt mc tiêu ti hu ca mình : Vit cng chưa thành đt mc tiêu xây dng thành công ch nghĩa xã hi ; Vit quc chưa thành đt m ctieâu dân ch hóa đt nước. Và vì vy hàng năm cứ đến ngày 30-4, bên "Việt cng" (những người Vit Nam cng sn) thì ăn mừng như mt "ngày đại thng" ; còn bên "Việt quc" (những người Vit Nam quc gia ) thì tưởng nim như m"ngày quốc hn" và coi cả Tháng 4 là "Tháng Tư đen". Vì sao ?

I. Ý nghĩa từ ngữ "Ngày Quốc hận" và 'Tháng Tư đen"

Chúng tôi không biết cá nhân hay đoàn th Vit quc nào hi ngoi ln đu tiên đã dùng t ng"Quốc hn" để gi ngày 30/04/1975 và "Tháng Tư đen" để ch tháng 4/1975. Nhưng điu đó không quan trng bng ý nghĩa của t ng này đã nói lên được điu gì ?

Theo suy luận ca chúng tôi thì cm t"Ngày Quốc hn 30-4" diễn t ni đau ut hn ca nhng người Vit quc gia tng sng Min Nam Vit Nam trước 30/04/1975, dưới chế đ dân ch pháp tr Vit Nam Cng Hòa. Vì ngày ấy đánh du chế đ t do dân ch non tr Min Nam Vit Nam b cưỡng t, khiến cho gn 20 triu dân quân Min Nam Vit Nam lúc đó mt hn vùng đt t do, rơi vào ách thng tr chế đ đc tài toàn tr Vit cng.

Chế đ Vit Nam Cng Hòa b cưỡng t, có nghĩa là đã bị bt buc ph"chết bt đc kỳ t", khi mà chế đ y cơ th như còn khe mnh, không th chết được hay ít ra chưa th chết ngay được, còn có th cu vãn được tình hình đ hi phc và tn ti. B cưỡng t vì chính quyn, quân, dân ca chế đ có chính nghĩa ấy vn còn tha kh năng chiến đu đ t tn, trước mt đi phương Vit cng phi chính nghĩa, ngy dân tc lúc đó đang thế cùng lc kit, thc s không có kh năng đ có được mt chiến thng như"trên trời rt xung" nhanh như vy.

Thế nhưng, đối phương y đã được các thế lc khuynh đo quc tế sp xếp cho đóng vai "Bên thắng cuc", trong một cuc chiến tranh Quc-Cng kéo dài 21 năm (1954-1975), chỉ vì nhu cu thay đi thế chiến lược quc tế mi ca các cường quc cc. Tht là điu bt công, phi lý khi h đã cho phe "Tà cộng" thắng "Chính quốc". Quốc tế và đng minh Hoa Kỳ đã làm ngơ b mc Vit Nam Cng Hòa, trước hành đng xâm lăng ca Vit cng, vi phm trng trn Hip Đnh Paris v chm dt chiến tranh lp li hòa bình choVit Nam ngày 27/01/1973, dù có nhng cam kết đa phương và bo đm quc tế.

Như thế bo sao người Vit quc gia Min Nam Vit Nam không ut hn. Chính vì vy ngày 30/04/1975 đã là "Ngày Quốc hận" và Tháng Tư năm 1975 đã là "Tháng Tư đenđối vi người Vit quc gia hi ngoi cũng như trong nước. Bi vì ngày y, tháng y đã din ra nhng s kin đen ti cho Vit quc và là ngày tháng khi đim đưa toàn cõi Vit Nam vào mt giai đoạ"Đen tối nht trong lch s dân tc Vit Nam thi cn đi" : Giai đon cng sn hóa c nước !

Vậy thì :

II. Việt quốc hận ai, hận cái gì và hận để làm gì ?

1. Trước hết Vit quc hn ai và hn cái gì ?

Về mt khách quan, Việt quc hn đi phương Việt cộng đã đành, mà còn hn c người bn đng minh Hoa Kỳ năm xưa, nay đã và đang tr thành là đi tác làm ăn vi cu thù Vit cng t sau 1995, bãi b cm vn, thiết lp quan h ngoi giao vi nhà cm quyn Vit cng…

Về mt ch quan, người Vit quc gia hn nhng người lãnh đo hàng đu v chính tr cũng như quân s có trách nhim trước s sp đ nhanh chóng chế đ Vit Nam Cng Hòa và có th hn vi chính mình na.

Thật vy, người Vit quc gia hi ngoi 44 năm qua và có th cho đến lúc chết vn mang trong lòng mi hn người, hn mình, vi tính cht và cường đ hn khác nhau.

- Mối hn hàng đu là đi vi đi phương Vit cng. Với đi tượng này, tính cht và cường đ mi hn phi được din đt bng ngôn t "căm hận"hay "căm thù". Căm hận hay căm thù Vit cng là điu tt nhiên, vì là đi phương, k thù chính trong mt cuc chiến phi nghĩa do h phát đng, tiến hành đã gây nhiu hn thù trong chiến tranh. Và sau cuc chiến tiếp tc gây nhiu thù hn vì đã xích hóa nhân dân c nước dưới chế đ đc tài cng sn hà khc, tàn bo, phi nhân.

Trong chế đ này, Vit cng đã s dng "Chuyên chính vô sản" cướp đot mi tài sn ca nhân dân Min Nam (bị mit th là "ngy"), đầy i hàng trăm ngàn quân, dân, cán chính chế đ Vit Nam Cng Hòa trong các trại tù "Tập trung ci to". Trong khi cha, mẹ, v con h nhà b Vit cng phân bit đi x như nhng công dân hng hai, b bc đãi, xua đui khi các thành th hay các vùng đt mu m, đy đến các vùng kinh tế mi nơi đèo heo hút gió, đi núi khô cằn hay bùn ly nước đng ; phi b li tt c nhà ca, đt đai tài sn và các tin nghi khác nơi các thành th hay nông thôn, nhường li tt c cho "Bên thng cuc" mà trên hết và trước hết là cho giai cp mi, giai cp cán b đng viên cng sn có chc có quyn th hưởng.

Không căm hận và thù hn sao được, khi khi đi t Tháng Tư đen 1975, Vit cng đã đưa c đt nước và dân tc vào mt thi kỳ bi thm và đen ti nht trong lch s cn đi Vit Nam. Bi vì t đó, Vit cng đã phá nát tài sn quc gia, của ni cũng như ca chìm, nhượng đt, nhượng bin cho ngoi bang, làm băng hoi toàn din đt nước v vt cht cũng như tinh thn. Nhng truyn thng văn hóa tt đp ca dân tc và nn đo đc luân lý xã hi c truyn đã b đo ln, phá hy, thay vào đó cái gọi là "Nền đo đc cng sn ch nghĩa hay xã hi ch nghĩa" vô luân, vô thần. Mi tôn giáo, tín ngưỡng ca người dân đ<