Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vì sao giải quyết v Vườn Rau Lc Hưng (Vườn rau Lộc Hưng) cn có s tham gia ca gii lut sư, tham gia như thế nào và gii quyết ra sao đ đem li kết qu thc tin.

vuon1

Một khế ước thuê rung trước năm 1975 ca người dân canh tác vườn rau Lc Hưng (FB Hai Van Nguyen)

I. Vì sao ?

1. Vì đó là sáng kiến ca Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được người dân Vườn rau Lộc Hưng hoan nghênh.

Thật vy, trong Thư ngày 13/05/2019 ca người dân Vườn rau Lộc Hưng gi Bí thư Thành ủy Nguyn Thin Nhân có đon viết :

"1. Chúng tôi được biết UBND Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cu S Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến pháp lý về vn đ v Vườn rau Lộc Hưng và Sở đã có yêu cu Ban ch nhim Đoàn Lut sư Thành phố Hồ Chí Minh c lut sư nghiên cu và cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh biết cơ s pháp lý gii quyết v vic này. Đây là cách đặt vn đ và gii quyết vn đđáng được người dân chúng tôi hoan nghênh và chính vì thế các Lut sư Vườn rau Lộc Hưng đã có sn b h sơ pháp lý ca vi