Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

16/03/2019

Tiffany Chung, người nghệ sĩ đưa tiếng nói tị nạn Việt vào lịch sử chiến tranh

VOA tiếng Việt

"Chiến tranh Vit Nam đã được lý gii chính thc t phía Vit Nam, trong đó không có tiếng nói ca người miền Nam. Người M cũng lý gii tương t v cuc chiến y, vn không có câu chuyn ca người min Nam". Tiffany Chung chia s v n lc gii thiu góc nhìn v người t nn Vit, vn ít khi được nhc ti trong lch s cuc chiến Vit Nam.

tifany1

Một bc tranh màu nước v người t nn chiến tranh Vit Nam ti trin lãm Tiffany Chung : Vietnam, Past is Prologue (Quá khứ là s khi đu) bo tàng Ngh thut M Smithsonian.

Là một ngh sĩ đương đại M gc Vit và bn thân là người t nn, Tiffany nghiên cu trong nhiu năm v di sn cuc chiến cùng nhng hu qu đ li, thông qua các di vt, như bn đ, video và các bc tranh nêu bt tiếng nói và nhng câu chuyn ca nhng người tng là t nn.

tifany2

Tiffany Chung, nghệ sĩ đương đi M, đang trình bày v các tác phm ca cô ti trin lãm đu tiên ti bo tàng Smithsonian.

"Một s người chn viết sách đ nói v cuc chiến. Đi vi tôi tiếng nói ca nhng người min Nam Vit Nam v chiến tranh s không phi là cái gì mang tính hư cu hay vt cht", Tiffany nói trước cuc trin lãm đu tiên ca cô ti Bo Tàng Ngh Thut Hoa Kỳ Smithsonian (Smithsonian American Art Museum), Washington D.C. "Do đó tôi chn cách làm tư liu trc tiếp – đ h trc tiếp k câu chuyn ca bn thân h".

Nhưng đó không phi là điu d dàng.

"Tôi đã mất đến hơn 40 năm đ có th đi mt vi cuc chiến tranh Vit Nam và lch s cá nhân, bao gm c thân ph tôi, và c tôi", Tiffany nói.

Hành trình của b

Cách đây 16 năm, Tiffany bắt đu v thăm Vit Nam, tìm hiu câu chuyn b cô b bt làm tù binh chiến tranh và câu chuyn ca m cô ch đi trong vô vng cho s tr v ca chng mình, nơi gn vĩ tuyến 17.

Nhưng ch đến khi tình c thy một tấm nh ca b, Chung T Bu, trong trang phc phi công trước mt chiếc trc thăng ti Lc Ninh năm 1970, cô mi quyết đnh quay tr li Vit Nam đ tìm hiu nhng "chiến trường trên không", nơi thân ph tng tham chiến. Nhng chiến trường này cùng các chiến dch mà thân ph cô tng tham gia, trong đó có chi