Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

10/01/2019

Việc lưu trữ và tập trung dữ liệu

Phạm Phú Khải

Làm thế nào chúng ta biết được hiu qu và hiu năng ca vic chúng ta làm, trên bình din cá nhân cũng như tp th, ngn hn cũng như dài hn ?

nhatky1

Phn lớn các lãnh đạo quốc gia, nói riêng, giới trí thức văn nghệ sĩ cũng như nhiều người dân bình thường trong xã hội Tây phương, nói chung, có thói quen viết nhật ký.

Câu trả li, theo tôi, là gm nhiu yếu t, trong đó thông tin/d liu, lý lun/phân tích, và thi gian/bi cnh mang tính quan yếu.

Khó có thể đo lường bt c thành qu nào mt cách dài hn nếu không có đ thi gian và không nm rõ bi cnh vn đ. Khó có th đo lường giá tr tht s ca bt c mt thành qu nào nếu không s dng đúng dng c đo, phương pháp đo và không đối chiếu vi các kinh nghim thành bi thc tin ca quá kh (tc không da trên phương pháp khoa hc). Và khó, nếu không phi là bt kh, đ đo lường bt c mt thành qu ln hay nh nào nếu không có đ thông tin và d liu kh tín, xác thc.

Góc nhìn lịch s