Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/07/2024

‘Tầm nhìn’ hướng vào đâu ?

Trân Văn

Trong năm 2023, B Công an gi B Giao thông vận tải mt văn bn, đ ngh h cp cao tc Cam L - La Sơn vì "cao tc" y ch tương đương ường cp ba đng bng".

tamnhin1

Mt v tai nn trên cao tc Cam L - La Sơn.

Lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam li đ cp đến "đt phá" và "kỳ tích". Ln này, đim "đt phá" là Hưng Yên và nhân vt bày t hy vng, khuyến khích Hưng Yên to ra "kỳ tích sông Hng" là ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr, Th tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam[1].

Nếu ông Nguyn Xuân Phúc - tin nhim ca ông Chính thường xuyên khuyến khích các ngành, các đa phương tr thành "đu tàu" và vic h tr các ngành, các đa phương tr thành "đu tàu" va là ch trương, va là nn tng đ hoch đnh chính sách t khi ông Phúc làm Th tướng cho đến lúc tr thành Ch tch Nhà nước thì ông Chính nhân vt kế nhim li rt yêu "đt phá". Không ch đng viên các ngành, các đa phương "đt phá", ông Chính còn khuyên các doanh nghip ngoi quc đu tư vào Vit Nam (FDI) tham gia "đt phá" nếu mun phát trin ti Vit Nam[2]. Thm chí ông Chính còn đ ngh nhng quc gia khác nên cùng Vit Nam "đt phá" [3] !

Hin trng kinh tế - xã hi Vit Nam mươi năm va qua cho thy các ch trương, chính sách trong vic to ra vô s "đu tàu" cùng kéo đoàn tàu Vit Nam vươn ti "bn phương, tám hướng" nên không nhng không th nhúc nhích mà còn "trt khi đường ray" to ra hu qu càng ngày càng nghiêm trng !

Đó có th cũng là lý do Th tướng đương nhim liên tc nhn mnh phi có "gii pháp đt phá, xoay chuyn tình thế" [4]. Ngoài vic khng đnh các đa phương phi có "tư duy đt phá" như Hưng Yên trong "quy hoch thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đu tư năm 2024", ông Chính còn yêu cu c khu vc (ví d như Đông Nam b) "tăng tc đt phá" [5]. Nếu chu khó theo dõi, hn s nhn ra "đt phá" tr thành phn không th thiếu trong tư duy ca ông Chính. Ông mun "đt phá" trong mi lĩnh vc, t "tư duy đt phá chiến lược" v th chế[6], đến nhà cho công nhân [7].

Do "đt phá" hin là then cht nên cn so vi "đu tàu" c v hiu qu ln trin vng...

***

Cùng vi "tiếp tc là đim sáng kinh tế toàn cu" và "đi ngoi, hi nhp đt nhng thành tu lch s", vic "phát trin h thng cao tc" cũng được xem là "du n ni bt ca Vit Nam năm 2023" nh "đt phá chiến lược v xây dng h thng kết cu h tng, nht là h tng giao thông" [8]. Ông Chính là người to ra "du n ni bt" y!

Cũng trong năm 2023, B Công an Vit Nam gi cho B Giao thông vận tải mt văn bn, đ ngh h cp cao tc Cam L - La Sơn vì "cao tc" y ch tương đương "đường cp ba đng bng", đng thi đ ngh B Giao thông vận tải "khc phc nhng bt hp lý v t chc giao thông trên các tuyến cao tc".

Sau văn bn va đ cp, hai b được yêu cu cùng kho sát c cao tc Cam L - La Sơn ln 11 tuyến cao tc khác và "Phát hin by đon, tuyến cao tc chưa bo đm các tiêu chun an toàn đường cao tc ngay t khi xây dng, đưa vào khai thác, s dng như không có di phân cách cng, không có làn dng xe khn cp hoc có nhưng chưa bo đm b rng tiêu chun, không đm bo h thng chiếu sáng ban đêm, tm nhìn hn chế Trên tuyến đã xy ra nhiu v tai nn giao thông đc bit nghiêm trng và nhiu v va chm khác" [9]. Có th vì h cp "cao tc" thành "đường cp ba đng bng" làm gim s lượng và n tượng v "du n ni bt" nên chính ph nht trí không làm gì c!

Khong bn tháng sau, hi trung tun tháng 2/2024, có thêm ba người trong mt gia đình bn người cùng t nn trên cao tc Cam L - La Sơn [10]. Dư lun rúng đng và trước s phn n ca công chúng v vic dán nhãn cao tc cho nhng tuyến đường thiếu an toàn (hp, không có h thng chiếu sáng, không có làn dng khn cp, không có di phân cách), thiếu tin nghi (không có trm ngh - nhà v sinh), khiến nhiu người ung mng, B Giao thông vận tải đim nhiên gii thích, đó là do cn hoàn thành ch tiêu nên h thng công quyn nht trí thc hin cao tc theo kiu "phân kỳ", ch đu tư vào phn chính đ có "cao tc", còn phn ph thì t t mi tính[11] !

Trước sc ép ca dư lun, tháng tư va qua, B Giao thông vận tải công b mt báo cáo, gii thích, mun nâng cp các "cao tc" hin ch có hai làn hoc bn làn nhưng thiếu di dng xe khn cp, cùng thuc nhóm cao tc chưa hoàn chnh thì cn phi có hơn 494 ngàn t đng và đó là điu va "khó kh thi", va "nh hưởng mc tiêu hoàn thành 5.000km caotc theo ngh quyết Đi hi ln th XIII ca Đng đã đ ra" [12]. Nói cách khác, tuy tha nhn h thng cao tc hin nay chưa đt c "hiu qu đu tư" ln "năng lc thông hành" đúng nghĩa và du nhng yếu t ct lõi này cn được "nâng cao" song không th và cũng không nên nâng bi đng đã có "ngh quyết" kèm "ch tiêu" c th!

Chng có gì đáng ngc nhiên khi cách nay vài tun, ông Phm Minh Chính khoe "t đu nhim k đến nay đã hoàn thành 674 km cao tc, nâng chiu dài cao tc lên 2.001 km" và tuyên b s "phát đng phong trào thi đua hoàn thành mc tiêu 3.000km đường cao tc trước ngày 31/12/2025" [13].

Vit Nam s ra sao khi liên tc "đt phá" kiu đó và to ra nhng "kỳ tích" như thế ?

H thng công quyn ti Vit Nam s thc hin "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường"

tamnhin2

Th tướng Phm Minh Chính và Tổng thống Nga, Vladimir Putin, ti Hà Ni, ngày 20 tháng Sáu, 2024.

Tháng 3 va qua, ti cuc gp g thường niên vi các doanh nghip ngoi quc đu tư vào Vit Nam (FDI) ông Phm Minh Chính cam kết h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam s thc hin "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường".

C th là:Đm bo quyn, li ích hp pháp, chính đáng ca doanh nghip FDIđ phát trin n đnh, phát trin theo hướng xanh và xu thế ca thi đi. Đm bo n đnh chính tr, trt t an toàn xã hi, đc lp ch quyn toàn vn lãnh th đ doanh nghip FDIyên tâm sn xut, kinh doanh. Đm bo n đnh an ninh năng lượng theo hướng chuyn đi xanh và h sinh thái chuyn đi xanh, chuyn đi s, kinh tế s, kinh tế tun hoàn to môi trường thun li cho doanh nghipFDI.

Đng thi s:Đt phá v th chế, pháp lut, cơ chế, chính sách. Đt phá v phát trin h tng, trong đó có h tng giao thông, h tng s, logistics, h tng xã hi. Đt phá v ci cách hành chính và đào to ngun nhân lc phc v người dân, doanh nghip.Ngoài ra s: Tăng cường lòng tin gia doanh nghip vi Chính ph và chính quyn các cp. Tăng cường tính công khai, minh bch, bình đng, đi đôi vi phòng chng tiêu cc, lãng phí. Tăng cường h tr doanh nghip phát trin xanh, bn vng.

Trong cuc gp g va k, ông Chính đ ngh cng đng FDI đóng góp và thúc đy s thnh vượng ca Vit Nam, vi "tinh thn 3 cùng" (Cùng lng nghe và thu hiu. Cùng s chia tm nhìn và hành đng. Cùng làm, cùng hưởng, cùng thng và cùng phát trin)[14].

Tháng sau (4/2024), khi tham d mt cuc hp vi y ban v Chuyn đi s ca quc gia, ông Chính tuyên b:Chuyn đi s là khâu đt phá, là nhim v trng tâm, yêu cu khách quan, la chn chiến lược, ưu tiên hàng đu trong vic thc hin các mc tiêu phát trin kinh tế-xã hi. Ông Chính yêu cu : Đy mnh chuyn đi s quc gia, phát trin chính ph s, kinh tế s, xã hi s, công dân s. Chú trng ba đt phá chiến lược gm th chế, ngun nhân lc, kết cu h tng trong đó có h tng s [15].

Gii lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam không ch đưa ra nhng tuyên b, cam kết rn rng v các loi "s" ging như ông Chính mà còn ban hành nhiu quy phm pháp lut đ h tr các tuyên b, cam kết đó. Mt trong nhng quy phm pháp lut liên quan đến các loi "s" được ban hành rt sm là Lut Công ngh cao (2008). Lut này xác đnh, công ngh thông tin, công ngh sinh hc, công ngh vt liu mi, công ngh t đng hóa là nhng lĩnh vc "ưu tiên đu tư, phát trin" [16].

Sau đó, các văn bn quy phm pháp lut khác như Quyết đnh s 130/QĐ-TTg hi 2021, xác lp "Chương trình quc gia phát trin công ngh cao đến năm 2030", thi nhau khoe sc như hoa Xuân, vi hàng lot gii pháp như :Hoàn thin th chế. H tr hot đng nghiên cu, chuyn giao công ngh, quyn s hu trí tu s dng kết qu nghiên cu, thúc đy liên kết cht ch gia các doanh nghip và t chc khoa hc và công ngh. H tr và to điu kin cho ng dng, sn xut sn phm, cung ng dch v công ngh cao. Đy mnh hp tác quc tế v công ngh cao. Nâng cao nhn thc xã hi v vai trò và tác đng ca công ngh cao, nhm đt đến nhng mc tiêu như :Nghiên cu, làm ch, phát trin công ngh cao. ng dng hiu qu công ngh cao phc v phát trin kinh tế - xã hi, đm bo quc phòng an ninh, bo v môi trường, sn xut sn phm, cung cp dch v. Hình thành, phát trin mt s ngành công nghip công ngh cao, nông nghip ng dng công ngh cao và các doanh nghip hot đng trong các lĩnh v c này [17].

Cui cùng kết qu ra sao ?

Ch mt thi gian rt ngn sau khi ông Chính cam kết h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam s thc hin "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cườnglà hàng lot "tin đn" v vic Intel (M) b ý tưởng gia tăng đu tư vào Vit Nam đ m rng vic sn xut chip. Kế đó là LG Chemistry (Nam Hàn) Gn đây, nhng "tin đn" này đã được xác nhn là chính xác. Ngoài nhng Intel, LG Chemistry, còn có AT&S (Áo), Samsung (Nam Hàn), SMC (Nht), hoc ngưng đu tư thêm vào Vit Nam, hoc thay đi đa đim đu tư, chuyn d án t Vit Nam sang các quc gia khác như Ba Lan, Indonesia, Malaysia, S dĩ nhng tp đoàn va k thay đi quyết đnh đu tư vào Vit Nam bi các quy đnh du đã li thi nhưng vn còn hiu lc khiến Vit Nam t chi h tr mt phn chi phí sn xut. Bên cnh đó, mt s tp đoàn thay đi quyết đnh đu tư vào Vit Nam còn vì th trường lao đng Vit Nam không đ kh năng cung cp nhân lc đ kh năng đáp ng nhu cu ca h[18].

Khoan bàn v s khôi hài ca nhng "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường", hay "tinh thn 3 cùng", ri "Chương trình quc gia phát trin công ngh cao đến năm 2030", hãy nhìn vào vài s liu liên quan đến riêng Intel t nhiên s thy hu qu ca vic nhiu tp đoàn ngoi quc thay đi quyết đnh đu tư vào Vit Nam trm trng đến mc nào. Intel đu tư vào Vit Nam t 2006. Tng sn lượng t nhà máy ca Intel ti Khu Công ngh cao Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khong 50% sn lượng trong h thng nhà máy đóng gói và kim đnh ca Intel trên toàn cu. Tính đến 2021, giá tr sut đu tư ca Intel vào Vit Nam là 1,5 t M kim. Giá tr xut cng t 2010 đến quý 3/2023 đt 82 t M kim, tương đương 60% tng giá tr xut cng ca Khu Công ngh cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chuyn to cơ hi làm vic cho 6.500 người, Intel đã chi 550 t h tr giáo dc k thut và đào to nhân lc[19]. Sut đu tư mà Intel va quyết đnh ngưng rót vào Vit Nam đ đ vào Ba Lan tr giá 3,3 t M kim.

Ngay vào thi đim này, không ch có s kin nhiu tp đoàn hàng đu v công ngh cùng "good bye Vietnam", chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh va quyết đnh minh ha thêm cho s khôi hài ca "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường", hay "tinh thn 3 cùng", ri "Chương trình quc gia phát trin công ngh cao đến năm 2030", bng vic "chm dt D án Công viên Sài Gòn Silicon". Ch đu tư d án này được cp 52 héc ta đt được ví von là "vàng" trong Khu Công ngh cao Thành phố Hồ Chí Minh đ to ra "Saigon Silicon City" ging như Silicon Valley Bc California M, nơi s là "đô th thông minh", có th cung cp c h tng ln tin ích thu hút đu tư ca các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc công ngh cao. Ch đu tư "Saigon Silicon City" t chc đng th năm 2016 ri b 52 héc đt y nuôi c[20]. Nhiu người tin rng, vic thu hi giy phép đu tư "D án Công viên Sài Gòn Silicon" ch là bước khi đu trong vic phi x lý hu qu ca ch trương và các quy phm pháp lut nhân danh các loi "s" đ "đt phá" !

Nhìn chung, "đt phá" hay "tm nhìn" đu vi diu, không d hiu như l ra phi thế !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 10/07/2024

Chú thích

[1] https://tuoitre.vn/thu-tuong-quy-hoach-cua-hung-yen-mang-tu-duy-dot-pha-can-cu-the-hoa-de-co-ky-tich-song-hong-20240707192432326.htm

[2] https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-de-nghi-tao-dot-pha-trong-hop-tac-kinh-te-viet-nam-malaysia-102240708192013315.htm

[3] https://tuyengiao.vn/thu-tuong-thuc-hien-3-dam-bao-3-dot-pha-3-tang-cuong-de-doanh-nghiep-phat-trien-153365

[4] https://tienphong.vn/thu-tuong-can-tim-ra-nhung-giai-phap-dot-pha-xoay-chuyen-tinh-the-post1623681.tpo

[5] https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-dong-nam-bo-can-tang-toc-dot-pha-tien-phong-lien-ket-chat-che-post1093241.vov

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Sjp9EL500aQ&ab_channel=ĐngviDân

[7] https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-phai-co-buoc-dot-pha-ve-nha-o-cho-nguoi-lao-dong-post1097661.vov

[8] https://tapchigiaothong.vn/chuyen-bien-vuot-bac-ve-phat-trien-cao-toc-la-1-trong-10-dau-an-noi-bat-cua-viet-nam-nam-2023-183231228161843848.htm

[9] https://plo.vn/doan-cao-toc-noi-xay-ra-tai-nan-tham-khoc-khien-3-nguoi-chet-chi-tuong-duong-duong-cap-iii-dong-bang-post776609.html

[10] https://thanhnien.vn/vu-tai-nan-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-nan-nhan-thu-3-tu-vong-185240218161105338.htm

[11] https://dangcongsan.vn/kinh-te/hoan-thien-cao-toc-theo-quy-mo-phan-ky-658197.html

[12] https://tuoitre.vn/giai-bai-toan-nang-cap-duong-cao-toc-2-lan-4-lan-xe-han-che-nhu-the-nao-20240410110807084.htm

[13] https://tuoitre.vn/thu-tuong-thi-dua-hoan-thanh-3-000km-duong-cao-toc-truoc-ngay-31-12-2025-20240614111217884.htm

[14] https://tuyengiao.vn/thu-tuong-thuc-hien-3-dam-bao-3-dot-pha-3-tang-cuong-de-doanh-nghiep-phat-trien-153365

[15] https://congan.com.vn/tin-chinh/thu-tuong-chuyen-doi-so-la-khau-dot-pha-nhiem-vu-trong-tam_161501.html

[16] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-cong-nghe-cao-2008-21-2008-QH12-82201.aspx

[17] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-130-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-quoc-gia-phat-trien-cong-nghe-cao-den-nam-2030-463917.aspx

[18] https://theinvestor.vn/intel-shuns-vietnam-to-invest-33-bln-in-poland-samsung-could-leave-for-india-ministry-d11010.html

[19] https://baochinhphu.vn/intel-tiep-tuc-dau-tu-vao-viet-nam-102231108152203723.htm

[20] https://baodautu.vn/tphcm-chinh-thuc-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-cong-vien-sai-gon-silicon-d219271.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 361 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)